Tháng 5 tiếng anh là gì? Ý nghĩa và các ví dụ liên quan

Tháng 5 trong tiếng Anh được gọi là “May“. Tháng này là tháng thứ năm trong năm dương lịch và có 31 ngày.

Từ “May” cũng có thể được sử dụng để chỉ sự cho phép hoặc sự khuyến khích. Ví dụ: “You may leave now” (Bạn có thể ra đi bây giờ), “May I suggest a different approach?” (Tôi có thể đề xuất một cách tiếp cận khác không?).

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng từ “May” trong câu:

  • May is a great month for outdoor activities. (Tháng 5 là tháng tuyệt vời cho các hoạt động ngoài trời.)
  • I hope that it may stop raining soon. (Tôi hy vọng rằng trời sẽ sớm ngừng mưa.)
  • May the force be with you! (Hãy cùng với bạn lực!)
  • May I have another cup of coffee, please? (Tôi có thể được một tách cà phê nữa không, vui lòng?)
Bài viết liên quan