Tủ lạnh tiếng anh là gì? Từ đồng nghĩa và ví dụ liên quan

Tủ lạnh trong tiếng Anh được gọi là “refrigerator” hoặc viết tắt là “fridge”. Một số từ đồng nghĩa khác với “refrigerator” bao gồm “icebox”, “cooler” hoặc “chiller”.

Ví dụ về cách sử dụng từ “refrigerator”:

  • I need to put the leftovers in the refrigerator to keep them fresh. (Tôi cần đưa thức ăn thừa vào tủ lạnh để giữ cho chúng tươi.)
  • We bought a new refrigerator with a larger capacity to fit all of our groceries. (Chúng tôi đã mua một tủ lạnh mới với dung tích lớn hơn để chứa tất cả các loại thực phẩm của chúng tôi.)
  • The milk has gone bad because it was left out of the refrigerator for too long. (Sữa đã bị hỏng vì nó bị để ngoài tủ lạnh quá lâu.)

Ví dụ về cách sử dụng từ “fridge”:

  • Can you grab me a soda from the fridge? (Bạn có thể lấy cho tôi một lon soda từ tủ lạnh không?)
  • I forgot to put the cheese back in the fridge and it went bad. (Tôi quên để lại pho mát ngoài tủ lạnh và nó bị hỏng.)
  • We always keep some extra ice in the fridge for when we have guests over. (Chúng tôi luôn giữ một ít đá lạnh trong tủ lạnh cho khi có khách đến chơi.)

Bài viết liên quan