Tháng 11 tiếng anh là gì? Ý nghĩa và các ví dụ liên quan

Tháng 11 trong tiếng Anh được gọi là “November“. Tháng này có 30 ngày và là tháng thứ 11 trong năm. Tên gọi “November” xuất phát từ tiếng Latin và có nghĩa là “chín”. Đây là tháng của mùa thu và cũng là thời điểm chuẩn bị cho các lễ hội cuối năm.

Ví dụ về cách sử dụng từ “November”:

  • I always look forward to November because it’s my favorite month of the year. (Tôi luôn mong chờ đến tháng 11 vì đó là tháng yêu thích của tôi trong năm.)
  • November is the time when the leaves start to change color and fall from the trees. (Tháng 11 là thời điểm khi lá cây bắt đầu chuyển màu và rơi từ cây xuống.)
  • The Thanksgiving holiday is celebrated in November in the United States. (Ngày lễ Tạ ơn được tổ chức vào tháng 11 tại Hoa Kỳ.)
Bài viết liên quan