Quả nho tiếng anh là gì? Từ đồng nghĩa và ví dụ liên quan

Quả nho trong tiếng Anh được gọi là “grape“. Một số từ đồng nghĩa với “grape” bao gồm “vine fruit” và “raisin” (nếu nó được khô hóa).

Ví dụ về cách sử dụng từ “grape”:

  • I love to eat grapes as a healthy snack. (Tôi thích ăn nho làm món ăn nhẹ lành mạnh.)
  • The vineyard produces some of the best grapes for making wine. (Nhà nho sản xuất một số loại nho tốt nhất để làm rượu.)
  • She added some raisins to the salad for a sweet touch. (Cô ấy thêm một số nho khô vào salad để làm cho nó ngọt ngào hơn.)

Bài viết liên quan