Quả bí ngô tiếng anh là gì? Từ đồng nghĩa và ví dụ liên quan

Quả bí ngô” trong tiếng Anh được gọi là “pumpkin”.

Từ đồng nghĩa của “pumpkin” có thể bao gồm “squash” hoặc “gourd”.

Ví dụ về cách sử dụng từ “pumpkin” trong câu:

  • We carved a pumpkin for Halloween last night. (Chúng tôi đã khắc một quả bầu cho lễ Halloween tối qua.)
  • Pumpkin pie is a popular dessert during the fall season. (Bánh bầu là một món tráng miệng phổ biến trong mùa thu.)
  • They have a pumpkin patch where you can pick your own pumpkins. (Họ có một khu vườn bầu nơi bạn có thể tự hái bầu.)

Bài viết liên quan