Nói trong tiếng anh là gì? Từ đồng nghĩa và ví dụ liên quan

“TALK” là từ tiếng Anh để diễn tả nghĩa của “Nói”. Và từ đồng nghĩa khác của “talk” bao gồm “speak”, “converse”, “communicate”, “chat”.

Ví dụ về cách sử dụng từ “talk”:

  • We need to talk about your performance at work. (Chúng ta cần nói về hiệu suất của bạn tại công việc.)
  • I enjoy talking to people from different cultures. (Tôi thích nói chuyện với những người đến từ các nền văn hóa khác nhau.)
  • The two friends talked for hours about their travels around the world. (Hai người bạn nói chuyện suốt nhiều giờ về những chuyến đi của họ khắp thế giới.)
  • My dog likes to talk to me by wagging his tail and barking. (Chú chó của tôi thích nói chuyện với tôi bằng cách vẫy đuôi và sủa.)

Bài viết liên quan