Máy bay tiếng anh là gì? Từ đồng nghĩa và ví dụ liên quan

Máy bay” trong tiếng Anh được gọi là “airplane” hoặc “aeroplane”. Từ đồng nghĩa khác của “airplane” bao gồm: aircraft, plane.

Ví dụ về cách sử dụng từ “airplane”:

  • I’m going to fly to London on an airplane next week. (Tuần sau tôi sẽ bay đến London trên một chiếc máy bay.)
  • The airplane was delayed due to bad weather. (Máy bay bị trì hoãn do thời tiết xấu.)
  • She works as a flight attendant on an airplane. (Cô ấy làm nhân viên hàng không trên một chiếc máy bay.)

Bài viết liên quan