Site icon Blog Thuật Ngữ

Cầu lông tiếng anh là gì? Từ đồng nghĩa và ví dụ liên quan

Cầu lông tiếng anh là gì? Từ đồng nghĩa và ví dụ liên quan

Cầu lông” trong tiếng Anh được gọi là “badminton”. Đây là một môn thể thao đánh đơn hoặc đôi, trong đó người chơi sử dụng một chiếc vợt để đánh bóng qua một mạng và cố gắng đánh bóng sao cho bóng rơi xuống sân đối phương.

Từ đồng nghĩa của “badminton” là “shuttlecock” hoặc “birdie”.

Ví dụ về cách sử dụng từ “badminton” trong câu:

Exit mobile version